انواع گردشگری

انواع گردشگری ، شامل نوع، روش و تعداد افرادی است که با اهداف مشخصی به مکانی تعیین شده در بازه زمانی خاص، مسافرت میکنند.

شناخت انواع گردشگری به افراد کمک میکند که انتخاب صحیحتری از مکان و سفرهای خود، داشته باشند.

 

انواع گردشگری در جهان


گردشگری بنا بر زمان، مکان، افراد و اهداف، دارای انواع مختلفی در سراسر جهان میباشد. از انواع مختلف گردشگری میتوان به گردشگری توده ای، گردشگری جایگزین، گردشگری کسب و کار، گردشگری لذت بخش، گردشگری طبیعت، گردشگری فرهنگی، گردشگری اجتماعی، گردشگری تفریحی، گردشگری فعال، گردشگری ورزشی، گردشگری مذهبی، گردشگری ماجراجویی، گردشگری پزشکی و گردشگری علمی اشاره نمود. در تمام انواع بیان شده، یک گردشگر با هدف مشخص و خاصی سفر میکند. مکان و زمان گردشگر مشخص است و میداند که قرار است به چه اهدافی دست یابد.


گردشگری سنتی


در مفاهیم و تعاریف گردشگری، مفهومی وجود دارد که از کلمه سنتی در گردشگری استفاده میشود. بر مبنای تعاریف بیان شده از این نوع گردشگری، ویژگیهایی مطرح میشود که شامل موارد زیر میباشد. در گردشگری که به صورت سنتی مطرح میشود، برنامه ریزیها و تصمیمات تور، قبل از رسیدن به تاریخ سفر توسط شخصی مدیریت و تعیین میشود. راهنمایان یک تور، به معرفی مکانهای معروف در سراسر جهان پرداخته و قبل از سفر، اطلاعات شخصی خود را در مورد مکانهای گردشگری افزایش میدهند. روش سنتی در گردشگری، مجموعه ای از فعالیتهای گروهی و اجتماعی است که افراد مختلف با سنین متفاوت را شامل میشود. یکی از اهداف گردشگری به صورت سنتی، خرید سوغات و دیدن و مشاهده مکانهای دیدنی جهان است. در این نوع گردشگری، حتمال اهمیت ندادن افراد به محیط زیست زیاد میباشد. به صورت کلی گردشگری در شکل کنونی، تفاوتهای قابل توجهی نسبت به گردشگری در سالهای گذشته کرده است.


نتیجه گیری:
گردشگری با توجه به افراد، اهداف، مکان و زمان تعیین شده جهت مسافرت، دارای انواع مختلفی میباشد. یکی از انواع سفرها گردشگری به صورت سنتی است که دارای ویژگیهای مشخص زمانه خود میباشد.