گردشگری فرهنگی

گردشگری فرهنگی ، به معنای گردشگری است که در دو بخش سنتی و مدرن مورد بررسی قرار میگیرد.

تفاوتهای بسیاری میان گردشگری سنتی و مدرن وجود دارد که میتواند در تغییر نگرش افراد به مفهوم گردشگری تأثیر گذارد.


چارچوب گردشگری فرهنگی


گردشگری که با نام فرهنگی مطرح میشود، نوعی از انواع گردشگری است که در آن، جنبه های معنوی یک فرهنگ بومی کشور و توجه به میراث فرهنگی مورد توجه قرار میگیرد. هدف اصلی گردشگری در گروه فرهنگی در مباحثی از جمله عادات محلی، آداب مشخص بومی، سبکهای معماری و سبکهای موسیقی، زبانهای محلی، مسائل دینی و مکانهای مقدس و مذهبی خلاصه میشود. در گردشگری بخش فرهنگی رابطه ای میان فرهنگ افراد کشور و زیستگاه بومی وجود دارد. گردشگری از نوع فرهنگی، دارای دو بعد فنی و مفهومی میباشد. در بخش فنی، مشاهده مکانهای جدید، میراثهای کشور، هنرها و نمایشها، و مراسم فرهنگی مطرح میشود. در بخش مفهومی نیز کسب اطلاعات و تجربه جدید جهت رفع نیازهای فرهنگی افراد در بخش گردشگری قرار میگیرند.


اهداف گردشگری فرهنگی


با توجه به نوع گردشگری که به عنوان فرهنگی مطرح میشود، اهدافی را جهت این نوع از گردشگری مورد بررسی قرار میدهیم. از اهداف گردشگری در گروه فرهنگی، اهمیت دادن به میراث یک جامعه و فرهنگ و نشان دادن میزان اهمیت به بازدید کنندگان توسط متصدیان حفظ میراث میباشد. تشویق صنعت گردشگری جهت اداره گردشگری به روشهایی که گردشگران، میراث و آثار فرهنگی کشور را محترم بشمارند. گفت و گو و بحث میان طرفداران محیط زیست و همکاران صنعت گردشگری درباره اهمیت آثار فرهنگی و میراث یک کشور. بیان طرحها و سیاستهای مشخص جهت مشخص کردن اهداف و فعالیتهای فرهنگی در زمینه حفظ میراث فرهنگی یک کشور.


نتیجه گیری:
مفهومی در گردشگری به عنوان فرهنگی مطرح میشود که اهداف مشخصی از سفر افراد به کشورهای مختلف را در بر دارد. ابعاد گردشگری به صورت فرهنگی شامل بخش فنی و مفهومی میباشد که با هدف کسب اطلاعات و مشاهده میراث فرهنگی یک کشور در نظر گرفته میشوند.