گردشگری تاریخی

گردشگری تاریخی ، نوعی از گردشگری جهت مشاهده و بازدید از نواحی باستانی مانند موزه و سایت میباشد.

گردشگری فرهنگی

گردشگری فرهنگی ، به معنای گردشگری است که در دو بخش سنتی و مدرن مورد بررسی قرار میگیرد.

انواع گردشگری

انواع گردشگری ، شامل نوع، روش و تعداد افرادی است که با اهداف مشخصی به مکانی تعیین شده در بازه زمانی خاص، مسافرت میکنند.

اهمیت گردشگری

اهمیت گردشگری ، با توجه به درآمدی که از هزینه های گردشگران در کشور مقصد و فرصت های شغلی که پس از گردشگری بدست می آید مورد توجه قرار میگیرد.

تعریف گردشگری

تعریف گردشگری ، به معنای مجموعه ای از فعالیت ها و عملکردهای یک فرد یا گروهی از افراد است که با هدف گذراندن اوقات فراغت، به مکانی به جز مکان زندگی خود مسافرت میکنند.